rand0m

Month: 2024-05

2024-05-01

Yvonne JIN 03:52:47
@yvonne27hku has joined the channel
fafner1111 07:47:32
@fafner1111 has joined the channel

2024-05-02

Ku龜 - 台文外交龜(Tâigí Taiwanese Diplomat) 09:31:31
昨開始去一間台北 ê 國際青旅上班,想到尾我有影愛來做 kākī 應該做/學 ê 代誌卡要緊~ So do I will set up my stall in #g0v 2024 summit 🐑🐤🐧

所以講若以下 ê 募資順利我 tio̍h 閣來辭頭路!!!

圖文連結版完整看這路檔案:https://docs.google.com/document/d/14G8PjIAM4yLI9EOI1dXDAfUKeY_nzOCSTHQlYelnVgg/edit?usp=sharing

--- 拜六禮拜阮 ē 去 2024 G0V Summit 現場排tàⁿ ---

目標是尋至少6位有志來支持我 6600 一個月 ê 所費,咱做伙來做代誌 hō͘ 世界閣卡好!

1.提供個人在地(個人活動所在主要 leh 宜蘭台北,閣來台中西區有卡熟、台東市區知本、雲林嘉義等) +
台文外交計劃 ê 友志人面(台灣芳水師、律師、先生、醫師、音樂、藝術、影像、文學、外語、工程、會計、環保、做穡、永續發展等咱台灣社會運動者 ê 故事大細代誌)

閣有進前地球 se̍h 一liàn,網路到出外做台文外交熟sāi 愛台灣作品 ê IRAN少年人、印度上班族

Melbourne接待我有家族田場 ê 資訊設備退休阿公、雕塑電子音樂在地藝術家阿伯

NY英語先生轉途牧師失敗後有做保險 911幸活人,熱情是攝影有個人工作室 mā 有替 Delta航空等做過,目前 leh 支持百萬追YT台 Yes Theory ê 核心人物去推廣 Longboard運動、原底 Philipne 做電視節目編劇搬去美國討趁 今顧火車Arm track mā tio̍h 繼續做創作,最近拍一齣Queer恐怖片 ê 導演

Stockholm 做劇場藝術小七/丑仔 ê 退休先生藝術人員,伊 sī 少年 Peru大城出世 ah 有機會來瑞典讀藝術,一 ê 讀到今 tio̍h 40幾年...

København ê 社會運動者阿兄,ūi Vegan、和平、環境真正去拚--ê,看是愛 kâng 工廠停工、軍工武器展覽想步阻擋人大軍火公司開幕 soah hông 掠去關、去支持環保 ê 店 kā in 菜乳換牛乳攏有拚過--lah...參考個人一分鐘自我紹介 ê 片段

2.學習中計畫(資訊技術畫圖動畫Maker等來講要緊 ê 代誌,開發改變世界創造信任永續發展 ê 社群平台,親像網站: https://revpub.gcdo.org/)
基礎程式語言有了解 ah 無講真完整做一 ê 專案(已經有頂面C++寫20年做網站等 ê 前輩支持牽教,伊今推薦我 ùi Git、TypeScript基礎開始學)
進前 mā 有先學CAD基礎 ah 手頭無家私,生活無穩定好來去 Maker空間長期應用、貢獻 ><
brave_2021-04-11_14-45-11.png

3.台文台灣顧問服務開講(台英客日語認證等世界語文歷史基本基礎,若有無確定 ê 台灣元素親像愛 ùi 60% 變 90%,咱來講 tio̍h 著--ah!親像 Ôáchian蚵仔煎 勿 閣寫 siáⁿmih Oyster omelette,人法國 Croissant 咁有 leh hia 叫新月pháng kā lí 英語翻譯?伊 tio̍h 有名--ah,所以講台灣基礎 tio̍h 愛進步發展!)

4.教育拍片配音翻譯...
5.有代誌隨call 我若有法度閣無做歹 我 tio̍h 隨來 ánne~
親像去屏東潮洲買台灣店頭生產 ê 塗豆醬,足想 beh 閣去,若有法度去我 mā kā 你鬥買:)
Ia̍hsī 你有愛辦代誌需要人鬥相工,若有講好我是真願意來--lah

Ah 我閣有 leh 做pháng、做餅、QQ各種,若有興趣--ê 歡迎提供想法我來舞看māi~

chrome_2024-05-02_08-05-12.png
https://www.facebook.com/groups/6770565262971451/posts/8111959195498711/?

Facebook Groups

Kopiáⁿkóepháng-糕餅粿パン:灶腳料理社(Taiwanese cuisine/cooking) | Piáⁿlō͘--ê | Facebook

Piáⁿlō͘--ê!

Ku龜 - 台文外交龜(Tâigí Taiwanese Diplomat) 09:31:31
昨開始去一間台北 ê 國際青旅上班,想到尾我有影愛來做 kākī 應該做/學 ê 代誌卡要緊~ So do I will set up my stall in #g0v 2024 summit 🐑🐤🐧

所以講若以下 ê 募資順利我 tio̍h 閣來辭頭路!!!

圖文連結版完整看這路檔案:https://docs.google.com/document/d/14G8PjIAM4yLI9EOI1dXDAfUKeY_nzOCSTHQlYelnVgg/edit?usp=sharing

--- 拜六禮拜阮 ē 去 2024 G0V Summit 現場排tàⁿ ---

目標是尋至少6位有志來支持我 6600 一個月 ê 所費,咱做伙來做代誌 hō͘ 世界閣卡好!

1.提供個人在地(個人活動所在主要 leh 宜蘭台北,閣來台中西區有卡熟、台東市區知本、雲林嘉義等) +
台文外交計劃 ê 友志人面(台灣芳水師、律師、先生、醫師、音樂、藝術、影像、文學、外語、工程、會計、環保、做穡、永續發展等咱台灣社會運動者 ê 故事大細代誌)

閣有進前地球 se̍h 一liàn,網路到出外做台灣外交熟sāi 愛台灣作品 ê IRAN少年人、印度上班族

Melbourne接待我有家族田場 ê 資訊設備退休阿公、雕塑電子音樂在地藝術家阿伯

NY英語先生轉途牧師失敗後有做保險 911幸活人,熱情是攝影有個人工作室 mā 有替 Delta航空等做過,目前 leh 支持百萬追YT台 Yes Theory ê 核心人物去推廣 Longboard運動、原底 Philipne 做電視節目編劇搬去美國討趁 今顧火車Arm track mā tio̍h 繼續做創作,最近拍一齣Queer恐怖片 ê 導演

Stockholm 做劇場藝術小七/丑仔 ê 退休先生藝術人員,伊 sī 少年 Peru大城出世 ah 有機會來瑞典讀藝術,一 ê 讀到今 tio̍h 40幾年...

København ê 社會運動者阿兄,ūi Vegan、和平、環境真正去拚--ê,看是愛 kâng 工廠停工、軍工武器展覽想步阻擋人大軍火公司開幕 soah hông 掠去關、去支持環保 ê 店 kā in 菜乳換牛乳攏有拚過--lah...參考個人一分鐘自我紹介 ê 片段

2.學習中計畫(資訊技術畫圖動畫Maker等來講要緊 ê 代誌,開發改變世界創造信任永續發展 ê 社群平台,親像網站: https://revpub.gcdo.org/)
基礎程式語言有了解 ah 無講真完整做一 ê 專案(已經有頂面C++寫20年做網站等 ê 前輩支持牽教,伊今推薦我 ùi Git、TypeScript基礎開始學)
進前 mā 有先學CAD基礎 ah 手頭無家私,生活無穩定好來去 Maker空間長期應用、貢獻 ><
brave_2021-04-11_14-45-11.png

3.台文台灣顧問服務開講(台英客日語認證等世界語文歷史基本基礎,若有無確定 ê 台灣元素親像愛 ùi 60% 變 90%,咱來講 tio̍h 著--ah!親像 Ôáchian蚵仔煎 勿 閣寫 siáⁿmih Oyster omelette,人法國 Croissant 咁有 leh hia 叫新月pháng kā lí 英語翻譯?伊 tio̍h 有名--ah,所以講台灣基礎 tio̍h 愛進步發展!)

4.教育拍片配音翻譯...
5.有代誌隨call 我若有法度閣無做歹 我 tio̍h 隨來 ánne~
親像去屏東潮洲買台灣店頭生產 ê 塗豆醬,足想 beh 閣去,若有法度去我 mā kā 你鬥買:)
Ia̍hsī 你有愛辦代誌需要人鬥相工,若有講好我是真願意來--lah

Ah 我閣有 leh 做pháng、做餅、QQ各種,若有興趣--ê 歡迎提供想法我來舞看māi~

chrome_2024-05-02_08-05-12.png
https://www.facebook.com/groups/6770565262971451/posts/8111959195498711/?
黃偉 11:55:12
@ranger has joined the channel
劉祖丞 15:23:32
@chorsengs.dbt has joined the channel
chihao 16:39:14
這幾天的 Slack 訊息爆量,不過這個規模 Slack 大概沒感覺?
chihao 16:39:14
這幾天的 Slack 訊息爆量,不過這個規模 Slack 大概沒感覺?
Eli 16:54:47
https://law.moj.gov.tw/ 全國法規資料庫掛掉了?

law.moj.gov.tw

全國法規資料庫

歡迎使用全國法規資料庫網站,本網站提供各界經由網際網路單一窗口簡單、方便、公開查詢法規資料及各機關法規網站,以達有效管理及公開法令資訊,建構法治社會之目標。

我看沒問題
哦哦我發現是清大網域的問題
清大被牆了 XD
Eli 16:54:47
https://law.moj.gov.tw/ 全國法規資料庫掛掉了?
我看沒問題
哦哦我發現是清大網域的問題
清大被牆了 XD
ronnywang 17:03:06
https://www.facebook.com/RRGTaiwan/posts/pfbid02abmS4LoSq1TKFtxf19tHhKJULZbKKJUSBrdTL6fqWZjNZ2NCiqpr1UnQjcF41xNMl
哭哭,今天早上大安的鳳頭蒼鷹寶寶死掉了一隻,另一隻寶寶目前也兇多吉少。
跟去年滅掉的兩隻一樣都是毛滴蟲,極大機率是因為人類餵食鴿子造成鴿子群聚然後擴散感染,而鳳頭蒼鷹爸爸獵補了感染的幼鴿餵給寶寶結果感染。這題有點無解,只要人持續餵食鴿子就無法解決

facebook.com

台灣猛禽研究會 Raptor Research Group of Taiwan

收看直播的朋友今天早上應該已經看到體型較大的雛鳥(下稱喘寶)過世的畫面,雖然還無法確定導致死亡原因。體型較小隻的雛鳥(下稱腫寶)上週開始被觀察到嘴邊有明顯的化膿性口炎,喘寶也從昨天開始呼吸變得比較急促,根據先前經驗推測,兩小隻可能罹患毛滴蟲症(trichomoniasis,通常病原為鴿毛滴蟲Trichomonas gallinae)。  ...

🥲 6 😔 1
ronnywang 17:03:06
https://www.facebook.com/RRGTaiwan/posts/pfbid02abmS4LoSq1TKFtxf19tHhKJULZbKKJUSBrdTL6fqWZjNZ2NCiqpr1UnQjcF41xNMl
哭哭,今天早上大安的鳳頭蒼鷹寶寶死掉了一隻,另一隻寶寶目前也兇多吉少。
跟去年滅掉的兩隻一樣都是毛滴蟲,極大機率是因為人類餵食鴿子造成鴿子群聚然後擴散感染,而鳳頭蒼鷹爸爸獵補了感染的幼鴿餵給寶寶結果感染。這題有點無解,只要人持續餵食鴿子就無法野決
emmanuel Bertrand 18:27:30
@emmanuel.bertrand has joined the channel
adelaida Y. 19:44:36
@vegalys403 has joined the channel
Rieka 21:12:47
@132cindy22 has joined the channel

2024-05-03

Sam Tsai 08:18:24
@oeo7777 has joined the channel
Tilman 14:08:23
Have there been any attempts to open access to EasyCard cards (for example so that one can check the stored amount directly using an NFC-enabled phone)?
When I try with the Metrodroid Android app, it tells me the card is locked and tries to instigate me to engage in some open data activism 😁
> Please lobby the card issuer to allow open data access on issued cards. It is safe to permit open, read-only access to data with modern smartcard technology. Some agencies even provide open documentation about the data format!
Metrodroid EasyCard screenshot 2024-05-03 (card ID blurred).png
...I know there have been some previous hacking attempts (https://en.wikipedia.org/wiki/EasyCard#Security_attacks ). This question is about enabling legitimate access, as many other MIFARE-based systems have done. For example, I can use the Metrodroid app to check the stored amount and payment history on my Clipper card for public transit in San Francisco.
Chris Lin 14:28:40
@chrisl.chris has joined the channel
洪揚 16:58:37
科技設計論壇活動分享,歡迎社群的夥伴報名參加!

❝ *The Art of Interaction Design in AI Communication* ❞
-- 陽明交大傳播與科技學系20週年產學論壇

論壇邀請到學界和業界在人工智慧 (AI) 與人機互動 (HCI) 領域的佼佼者,分享和討論如何用使用者經驗 (UX) 來設計更符合人性的 AI,以及 UX、AI 之間如何相輔相成。
活動包含專題演講、論壇討論、茶點交流時間 (全程免費) ,歡迎對於科技設計有熱忱者一起共襄盛舉~

☞☞ 講者簡介
【*侯宗佑*】
康乃爾大學資訊科學系博士,專長為研究人與機器人以及人與 AI 的互動。曾任華碩設計中心使用者經驗設計師(UX designer)、Meta使用者經驗研究員(UX researcher)
【蔡文祺】
Google 資深互動設計師 (Senior Interaction Designer) ,講題:Designing with AI language model
【張薇芊】
威聯通科技(QNAP) 使用者經驗設計工程師 (UX Design Engineer),講題:從理論到實務:UX原則與AI協作的應用
【陳盈羽】
陽明交通大學傳播與科技學系助理教授,論壇主持人

• 活動時間:5/18(六) 10:00 - 12:25(9:45開放入場)
• 活動地點:國立陽明交通大學六家校區 國際會議廳(4F)
• 報名連結:https://forms.gle/MGKSreMwn3MqYAQJ6
20.png
👍 3
leiying931103 18:57:39
@leiying931103 has joined the channel
陳思瑋 19:12:37
@b11902027 has joined the channel
Donald Hsu 19:13:21
@donaldhsu93 has joined the channel
irvin 20:05:44
感覺好像缺了一個松前哈拉
5
irvin 20:05:44
感覺好像缺了一個松錢哈拉
pichuchen 20:16:50
報稅季要到了,感覺可以做個計算機,算算同樣的收入,在不同國家要繳多少稅
3
pichuchen 20:16:50
報稅季要到了,感覺可以做個計算機,算算同樣的收入,在不同國家要繳多少稅
michael_chen4 21:15:49
@michael_chen4 has joined the channel
chewei 23:09:44

因為週末參加 g0v Summit 地點在南港區中研院人文館 • 查了一下消防署釋出的避難收容處所,看似是「舊庄國小」距離最近,但實際上經緯度標錯,舊庄國小並不在這附近,比較近的應該是「胡適國小」 • 已標記至 勘誤 googlesheet :face_with_spiral_eyes: WaytoSafety 隨時隨地知道避難場所位置 Shelter Map (Taiwan, Japan, Korea) <https://g0v.hackmd.io/JzB6MXZRThm6hIgS0OHEdQ?view|https://g0v.hackmd.io/JzB6MXZRThm6hIgS0OHEdQ?view>

chewei 23:09:44

因為週末參加 g0v Summit 地點在南港區中研院人文館 • 查了一下消防署釋出的避難收容處所,看似是「舊庄國小」距離最近,但實際上經緯度標錯,舊庄國小並不在這附近,比較近的應該是「胡適國小」 • 已標記至 勘誤 googlesheet :face_with_spiral_eyes: WaytoSafety 隨時隨地知道避難場所位置 Shelter Map (Taiwan, Japan, Korea) <https://g0v.hackmd.io/JzB6MXZRThm6hIgS0OHEdQ?view|https://g0v.hackmd.io/JzB6MXZRThm6hIgS0OHEdQ?view>

👍 2
maggie.epaper 23:35:49
@maggie.epaper has joined the channel

2024-05-04

tofus 00:36:42
https://www.threads.net/@0xtofus/post/C6g03dgyXuf/?xmt=AQGzinB9IAM6-cHdY3LcvyMhconXYOa_QhfW3rnYl22hIw

最近出現了好多用心經營的假帳號,其中一個還養到 3000 多粉 😵‍💫 😵‍💫 😵‍💫
大選戰功輝煌,行銷公司必得繼續精進,準備2026的大生意
tofus 00:36:42
https://www.threads.net/@0xtofus/post/C6g03dgyXuf/?xmt=AQGzinB9IAM6-cHdY3LcvyMhconXYOa_QhfW3rnYl22hIw

最近出現了好多用心經營的假帳號,其中一個還養到 3000 多粉 😵‍💫 😵‍💫 😵‍💫

Threads

Tofus (@0xtofus) on Threads

發出來給大家警告一下,請各位最近要注意一下這種帳戶,這不是單純的讀書帳 帳號這種東西就跟免洗面具一樣隨時都可以造一個出來,希望簽章法通過以後這樣的情況可以減少一點 【臺大生X校排一】讀書帳 <https://www.dcard.tw/f/ntu/p/254389155?cid=257E0E5F-9582-46FD-8696-10A7B1FC49D4>

大選戰功輝煌,行銷公司必得繼續精進,準備2026的大生意
翊婷 01:02:45
@yiting.lien7 has joined the channel
tungnan5636 07:13:53
@tungnan5636 has joined the channel
ael 09:01:18
耶~~已進入直播
🚀 1
ael 09:01:18
耶~~已進入直播
Gray 09:17:56
@graylearnone has joined the channel
ael 09:28:03
pm5~~~
ael 09:28:03
pm5~~~
ky 09:33:18
\總召++/
ky 09:33:18
\總召++/
林博仁(Buo-ren, Lin) 09:34:48
「我們的網路非常順暢」 #flag
😂 8 ❤️ 1
林博仁(Buo-ren, Lin) 09:34:48
「我們的網路非常順暢」 #flag
J.Bryce Hidysmith 09:34:52
@jbryceh has joined the channel
張智傑 09:35:03
@lastmoon6201 has joined the channel
CW 09:35:12
@lochiwen1999 has joined the channel
Kent Chen 09:35:21
@ck1123581321 has joined the channel
Richard 09:35:25
@rhaddock2112 has joined the channel
pipperl 09:35:32
@pipperl has joined the channel
承德 09:35:34
@canyue030 has joined the channel
annkuo 09:35:38
@annkuo has joined the channel
婷婷 09:35:46
@ting990828 has joined the channel
佳威葉 09:36:14
@covernlp has joined the channel
陳軒立Franky 09:36:15
@franky920920 has joined the channel
colleen.mckenzie 09:36:19
@colleen.mckenzie has joined the channel
HYL 09:36:32
@yuling13905401 has joined the channel
John Albin Wilkins 09:37:24
@john523 has joined the channel
kupp59371 09:37:44
@kupp59371 has joined the channel
ael 09:38:59
致昕~~~~偶像~~~
ael 09:38:59
致昕~~~~偶像~~~
ael 09:39:17
過度謙虛 XD
ael 09:39:17
過度謙虛 XD
mglee 09:39:24
pm5 ++ \致昕/
mglee 09:39:24
pm5 ++ \致昕/
vant 09:39:41
@vant has joined the channel
chihao 09:41:06
pm5 ++ 阿宅的溫柔~
chihao 09:41:06
pm5 ++ 阿宅的溫柔~
ky 09:42:41
\午營❤️/
ky 09:42:41
\午營❤️/
ael 09:43:11
十年過去了...
ael 09:43:11
十年過去了...
ael 09:43:27
記者是公民啊!!!!!!!!
ael 09:43:27
記者是公民啊!!!!!!!!
Andrew 09:48:39
@andrewwang0330 has joined the channel
chihao 09:59:19
\午營❤️/
chihao 09:59:19
\午營❤️/
ael 10:06:08
非常浪漫 XD
ael 10:06:08
非常浪漫 XD
mglee 10:06:18
好有❤️❤️❤️❤️
mglee 10:06:18
好有❤️❤️❤️❤️
ael 10:06:39
確認過眼神的貢獻,就是愛,彼此的確定
ael 10:06:39
確認過眼神的貢獻,就是愛,彼此的確定
ael 10:09:34
好喜歡致昕的演講喔,我感覺台灣特色就是很溫柔堅定厚實的社群感
ael 10:09:34
好喜歡致昕的演講喔,我感覺台灣特色就是很溫柔堅定厚實的社群感
🔥 5 4
Tiff 10:14:31
歡迎大家來R1聽台日德公民科技社群如何推動青年參與公民科技,以及各國青年參與狀態!
Tiff 10:14:31
歡迎大家來R1聽台日德公民科技社群如何推動青年參與公民科技,以及各國青年參與狀態!
pichuchen 10:29:23
File
chihao 10:38:55
進大會共筆被 HackMD 說要驗證是不是真人 XDD
不管那一個裝置都會,怎麼沒有 沒有人 專線呢 😛
真人驗證 → 沒有人驗證
我覺得開車要驗證終點的驗證是蠻有趣的啦,唯一的問題是殘體…
已經請 HackMD 設定白名單IP了,正在處理中!
chihao 10:38:55
進大會共筆被 HackMD 說要驗證是不是真人 XDD
不管那一個裝置都會,怎麼沒有 沒有人 專線呢 😛
真人驗證 → 沒有人驗證
我覺得開車要驗證終點的驗證是蠻有趣的啦,唯一的問題是殘體…
已經請 HackMD 設定白名單IP了,正在處理中!
allenlinli 10:48:54
不好意思,請問在哪裡可以看到 Slido?
https://g0v.hackmd.io/@summit2024
共筆每一場的最上方都有!
(需要驗證你是人類之後即可看到 XD
yellowsoar 2024-05-05 07:24:22
官網和 OPass 也看得到 Slido連結喔!
allenlinli 10:48:54
不好意思,請問在哪裡可以看到 Slido?
https://g0v.hackmd.io/@summit2024
共筆每一場的最上方都有!
(需要驗證你是人類之後即可看到 XD
yellowsoar 2024-05-05 07:24:22
官網和 OPass 也看得到 Slido連結喔!
allenlinli 11:09:46
聽到很多國家分享,想到以前投履歷的新加坡的 Open Goverment Project
https://www.open.gov.sg/
真希望遇到他們的人 XD
allenlinli 11:09:46
聽到很多國家分享,想到以前投履歷的新加坡的 Open Goverment Project
https://www.open.gov.sg/
真希望遇到他們的人 XD

open.gov.sg

Open Government Products

Open Government Products builds technology solutions for public good. We aim to accelerate the digital transformation of the Singapore Government....

jnana0812 11:20:53
@jnana0812 has joined the channel
Portia 11:24:46
@portia has joined the channel
atail 11:26:03
@atail has joined the channel
Andy Yeh 11:32:15
@andyyeh0406 has joined the channel
Cartus 11:42:25
@r10228013 has joined the channel
Lucky 11:45:14
@f24931154 has joined the channel
TsBG 11:48:34
@bta110103 has joined the channel
Rwong 11:53:27
@wacko.rwong has joined the channel
Ann 12:36:33
@imtinahsieh has joined the channel
林博仁(Buo-ren, Lin) 12:55:41
~天國近了,啊不對……是O黨黨工~
松鼠跳電.jpg
Seal Shen 13:37:57
@leondeseal has joined the channel
caasi 16:18:01
聽 Birmingham Screwdriver 那場有一種「被教育」的感覺
議程是那一個呢?之後來看看
議程就叫 Birmingham Screwdriver ,主講者是 Disfactory 的小海, R1 剛剛結束
阿勒勒,原來是我現在同場的那個…我剛剛也已經被教育了 🤪
caasi 16:18:01
聽 Birmingham Screwdriver 那場有一種「被教育」的感覺
議程是那一個呢?之後來看看
議程就叫 Birmingham Screwdriver ,主講者是 Disfactory 的小海, R1 剛剛結束
阿勒勒,原來是我現在同場的那個…我剛剛也已經被教育了 🤪
中川夏紀 16:23:55
@aitouta0 has joined the channel
caasi 17:23:14
戰爭時法律跟 open source license 應該都沒有效力了 QQ
兩年內打得完的話應該還能追溯,不過就現在和平時期其實也不少公司不怎麼在意著作權問題就是了。
caasi 17:23:14
戰爭時法律跟 open source license 應該都沒有效力了 QQ
兩年內打得完的話應該還能追溯,不過就現在和平時期其實也不少公司不怎麼在意著作權問題就是了。
caasi 17:25:26
@yutin 我已經不在任何 SI 乙方公司了,讓現在的甲乙方自己去 push 吧 QQ
caasi 17:25:26
@yutin 我已經不在任何 SI 乙方公司了,讓現在的甲乙方自己去 push 吧 QQ
rlanday 17:33:49
@rlanday has joined the channel
relin1001 19:06:40
@relin1001 has joined the channel
胡桃 19:11:26
@mutokurumi has joined the channel
Yp1997 23:26:09
@yiping97huang has joined the channel

2024-05-05

Tiff 09:36:57
不好意思,想請問有人可以提供今天所有場地的即時翻譯連結嗎?感謝!
這邊是 UD TALK 的連結:UD Talk 新手教學 - HackMD
非常感謝!
Tiff 09:36:57
不好意思,想請問有人可以提供今天所有場地的即時翻譯連結嗎?感謝!
這邊是 UD TALK 的連結:UD Talk 新手教學 - HackMD
非常感謝!
chihao 09:40:21
Part-nerd-ships @rschiang
chihao 09:40:21
Part-nerd-ships @rschiang
😂 6
Peter 10:57:33
@ronnywang 「我把做g0v當休閒」
😆 10
Peter 10:57:33
@ronnywang 「我把g0v當休閒」
陳宥輔 11:39:55
@tofu has joined the channel
天知道 11:54:50
@hantingsu has joined the channel
Peter 11:58:26
閃電講未開始先排隊…
IMG_4330