translation

Month: 2022-01

2022-01-05

Ya-wei Chou 09:26:21
@yawei.chou has joined the channel

2022-01-06

Kuan-wei 03:18:43
@christine.kuanwei.che has joined the channel

2022-01-11

Michelle Yi-Hsuan Hsu 13:56:23
@itsmichellehsu has joined the channel

2022-01-20

Glenn Hope 03:35:56
@glenn.alexander.hope has joined the channel

2022-01-28

Sunny Fang 04:07:24
@yusfan21 has joined the channel