translation

Month: 2022-01

2022-01-05

Ya-wei Chou 09:26:21
@yawei.chou has joined the channel

2022-01-06

Kuan-wei 03:18:43
@christine.kuanwei.che has joined the channel

2022-01-11

Michelle Yi-Hsuan Hsu 13:56:23
@itsmichellehsu has joined the channel