itaigi

Month: 2019-10

2019-10-07

You-Sheng Yang 10:59:51
@vicamo has joined the channel

2019-10-20

au 22:21:09
iTaigi 後端連不上了?
simon 22:48:17
好像是... 網頁一直載入中...
sing5hong5 20:15:53
修好--ah

2019-10-26

2019-10-28

miaoski 16:16:23
借問 kam有 線頂e 台語 IME ?
miaoski 12:51:12
kam-un
miaoski 12:52:04
kam-u POJ--e version?
miaoski 10:23:20
miaoski 10:23:39
miaoski 10:23:56
hai--liau-liau
miaoski 10:25:21
kui cho hāi--liáu-liáu OK

2019-10-29

2019-10-31