itaigi

Month: 2018-08

2018-08-22

jimmybot 16:55:06
@jamesmlee has joined the channel

2018-08-24

sing5hong5 07:47:09
@wildjcrt 請教一下~更新 dict-twblg.json了後,http://愛按怎才會當更新去moedict.tw|xn--moedict-gf3l392g3kchyeoycj5nureog150t.tw ?
https://github.com/g0v/moedict-data-twblg/pull/18/files

GitHub

Ka dockerfile by sih4sing5hong5 · Pull Request #18 · g0v/moedict-data-twblg

想欲用uni/的csv更新萌典的資料 time docker build -t twblg . docker run -ti --rm ecd0a4a11ab9 cat index.json> index.json docker run -ti --rm ecd0a4a11ab9 cat dict-twblg.json > dict-twblg.json 毋過index.j...

2018-08-31

sing5hong5 16:13:55
工商服務一下,阮9/22(六) 台北 14~17點 有一場「語言合成錄音準備」的演講。

阮請瓦器錄音室來分享錄製「電腦用語音」相關細節,
in bat有語音合成錄音相關經驗。
有興趣ē-tàng揣人鬥陣來參加,
若無方便來,演講的錄影阮嘛會CC BY-SA公開授權。

詳細介紹kah報名網址:https://i-thuan.kktix.cc/events/0b828efe