itaigi

Month: 2017-05

2017-05-02

sing5hong5 22:55:10
我今仔日有共秀蓉老師的例句提去訓練,三工後走了,看效果會較好無

2017-05-03

shiami 02:25:22
Kám ū lâng teh jiok tsit-ê būn-tê: https://github.com/googlei18n/noto-cjk/issues/13

GitHub

CJK ExtensionB, etc. · Issue #13 · googlei18n/noto-cjk

What steps will reproduce the problem? Install CJK fonts Look at CJK text from Extension B See tofu. Sadness What is the expected output? What do you see instead? No tofu (it is right in the name...

2017-05-04

au 18:12:33
liz: 音檔改好了
sing5hong5 22:02:07
秀容老師的聲訓練好矣,韻律有變好,毋過變調系統有出問題,需要時間檢查重訓練

2017-05-05

ellenpost 10:25:10
Itaigi的九宮格出不來說,目前暫用萌典九宮格替代
sing5hong5 10:33:13
@ellenpost 我這爿有呢,你試佗一个網址?
ellenpost 10:34:32
恬恬
ellenpost 10:35:19
懷疑也是
ellenpost 10:36:03
都只看itaigi的icon,沒有九宮格
ellenpost 10:42:34
Pasted image at 2017-05-05, 10:42 AM
ellenpost 10:42:43
長這樣
sing5hong5 11:01:21
我等下看
sing5hong5 14:51:24
有時陣是好的,有時陣閣害去,這馬是正常的
sing5hong5 14:52:28
@ellenpost 你若拄著才閣講,我拄仔無記著錯誤資訊
ellenpost 14:53:06

2017-05-06

jyuxian 15:06:52
@jyuxian has joined the channel
grass 15:07:57
@liz 這可能可以實現跟你之前說粉專留言跟itaigi網頁條目下留言同步的願望~
grass 15:08:17
今日收編兩位前端工程師:clap:
wumini 15:11:35
@wumini has joined the channel
kirstenliu 15:22:23
@kirstenliu has joined the channel
ichsu 15:26:48
@ichsu has joined the channel
jyuxian 16:01:49
Screen Shot 2017-05-06 at 4.01.04 PM.png
jyuxian 16:02:27
Screen Shot 2017-05-06 at 4.02.01 PM.png
jyuxian 16:02:37
首頁 和 關於我們 有error
jyuxian 16:04:53
我就直接開issue 這樣喔!!
ichsu 16:07:30
header有問題,被chrome擋了吧
jyuxian 16:10:22
首頁的 用 safari 確實沒問題
jyuxian 16:10:31
about 頁一樣出不來
ichsu 16:14:12
CORS 好像 chrome 比較會擋
ichsu 16:14:20
你是跑在 localhost 吧?
ichsu 16:14:54
後端 server 有設 access-control-allow-origin 嗎?
jyuxian 16:18:34
sorry 第一個是localhost
jyuxian 16:18:39
My fault

2017-05-07

jyuxian 09:03:37
Screen Shot 2017-05-07 at 9.03.04 AM.png
jyuxian 09:03:55
Screen Shot 2017-05-07 at 9.03.37 AM.png
jyuxian 09:03:58
點擊可以切換 這樣
shiami 23:34:59
我有寫批去討,伊講檔案傷大,欲燒片仔寄予我。

對了,教育部也已經把音檔釋出,但好像還沒提供正式的取得管道,但內部說是會釋出的

2017-05-08

simonx59 13:59:24
@sing5hong5, 月底5/28的萌典松我要去台東, 就不練習台語了 :slightly_smiling_face:
grass 16:11:05
@jyuxian 熱門詞條可以加上它被詢問的頻率嗎?
jyuxian 16:11:32
可以
jyuxian 16:12:01
@sing5hong5 如果把頻率 一起吐給我的話
jyuxian 16:13:00
@grass 你是要 次數嗎 還是真的要頻率 (次數/區間)
grass 16:13:34
jyuxian: 次數XD
jyuxian 16:15:08
:grin:
grass 16:15:25
<!channel> 對了萌典松5/28(日)可報名囉~~~來玩來玩!
https://moe.kktix.cc/events/moedict-5-28

moe.kktix.cc

5/28 第二十次萌典松 moed20ct

萌典松是隔月舉辦的 g0v 零時政府中型黑客松,在 Bookshow 說書會舉行。除了坑坑相連的討論實作、成果發表,也穿插同步腦波的短講分享、輕鬆愉快的吃喝閒聊,歡迎大小專案自由加「萌」。

ellenpost 16:18:24
謝謝小草
ellenpost 16:49:28
端午節要回家說!
wildjcrt 17:00:13
端午回家 +1…… 殘念
sing5hong5 19:29:11
@shiami 進前liz討的,你會當先掠來用看覓:https://www.dropbox.com/sh/itry9eq1ej7q30g/AADdK3c5mP3Ewg7bzSgH2Omga?dl=0
sing5hong5 19:29:32
@jyuxian 我這幾工較無閒,可能愛請你等一息
liz 23:04:55
@shiami 音檔 @sing5hong5 遐有喔
liz 23:05:29
回了才發現丞宏已經回了....:joy:

2017-05-09

shiami 00:11:33
Lóo-la̍t!其實我是欲討使用權,順紲kā討檔案看覓,in已經講欲寄予我ā,猶未收--著。
jyuxian 10:16:43
@sing5hong5 ok
johnny 14:00:30
domain 昨天重新 renew 了,第一次用,有問題跟我說哦

2017-05-10

sing5hong5 17:52:15
我做一个生臺語影片的line app
IMG_20170510_174945.jpg
sing5hong5 17:52:56
輸入台語字,會配字幕閣配聲
sing5hong5 18:09:41
合成的聲我有更新,長句有唸較順一屑仔

2017-05-11

liz 08:42:42
@sing5hong5 這是欲去佗位看佮試用?
sing5hong5 08:48:58
用line加好友~~
liz 09:18:54
@sing5hong5 哈哈哈哈哈哈哈足趣味!! 拄才我聽,佮進前iTaigi仝款有sua-sua的聲
sing5hong5 10:12:20
Screenshot_2017-05-11-08-56-06.png
sing5hong5 10:14:14
就仝款的聲xd
lafin 10:36:18
lafin 10:42:19
歹去
sing5hong5 18:17:02
我有修理矣,看這馬有正常無
會當知影 @lafin 你傳啥物過去無?

2017-05-12

sing5hong5 19:11:07
逐家感覺,這做佇kûn-tsóo
sing5hong5 19:11:37
群組
sing5hong5 19:13:16
(*重來)
sing5hong5 19:15:20
這个生影片app,我這馬有兩个方向
1. 予逐家方便做影片,做好了後,佇line抑是fb分享
1-1 準做無恰意合成的聲,嘛會當家己錄入去
2. 會當加app加入群組,當有人講 `台語:逐家好`,app就會做 `逐家好`的影片
平常時講話袂插大家講話
lnddyl 22:28:08
紅字是怎麼做到的? @sing5hong5
sing5hong5 19:59:34
、的半形

2017-05-13

sing5hong5 08:34:02
熱門問題我做好矣,有人會當來鬥review無? https://github.com/sih4sing5hong5/tai5-uan5_gian5-gi2_phing5-tai5/pull/198

若無問題我暗時就更新, @jyuxian 才請你鬥試
jyuxian 20:37:16
@sing5hong5 python 哇某夏,跨卡牟捏,拍謝

2017-05-15

liz 10:18:39
@sing5hong5 我看無啥有你的意思,萌典松來耍?
wildjcrt 11:28:05
台語口音推
https://twitter.com/ffred/status/863372540554747904

twitter

借來的(原po鎖朋友): 「國語:什麼人? 南部腔台語: ㄒㄧㄤ、?/ ㄒ一ㄚ ㄇ一 ㄌㄤˊ? 台中腔台語: ㄒ一ㄤˇ? 澎湖腔台語: ㄉ一ㄤˇ?」 另外一種中部腔:「夾?」

glll4678 13:55:47
siáng / siánn-mih-lâng / siâng / tiâng / tsiâ
http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/cuankho.jsp?no=1005

2017-05-17

sing5hong5 07:12:06
@jyuxian 我後端佮前端攏上線矣,你才看覓有啥問題無~~
sing5hong5 07:13:22
@liz 我閣愛看覓彼時陣有閒無 qq

2017-05-20

jyuxian 20:19:23
@sing5hong5 grass 有說要幫熱門的詞條加查詢次數,現在的api 有吐嗎?
sing5hong5 20:35:26
無啊 XD
jyuxian 20:47:17
我剛查了about頁的bug
jyuxian 20:47:23
修好了
jyuxian 20:47:34
我應該tag誰review
jyuxian 20:48:03
還是我自己merge,merge完要通知誰佈署?
lnddyl 22:13:36
哎唷!不錯喔!Slack內建IRC,超級讚!
lnddyl 22:26:27
Screenshot_2017-05-20-22-21-46-01.jpeg
lnddyl 22:28:08
紅字是怎麼做到的? @sing5hong5
lnddyl 22:28:08

這个生影片app,我這馬有兩个方向 1. 予逐家方便做影片,做好了後,佇line抑是fb分享 1-1 準做無恰意合成的聲,嘛會當家己錄入去 2. 會當加app加入群組,當有人講 `台語:逐家好`,app就會做 `逐家好`的影片 平常時講話袂插大家講話

紅字是怎麼做到的? <@U0N97N2MA>

2017-05-21

sing5hong5 20:00:48
@jyuxian 家己merge,家己deploy XD

2017-05-22

shiami 14:50:51
請教--一-下,咱臺語敢有輸入法用--ê cin 檔案,有人捌做--過-ê 無?
ellenpost 21:31:09
有人發問說=>請教先進"指尖陀螺" 台語要按怎講較四序咧?
sing5hong5 22:14:16
@shiami 教育部我袂記得是啥table矣
sing5hong5 22:43:18
5 28huat-ínn-siông我會去

2017-05-23

wildjcrt 00:00:13
@ellenpost 亂答「手尾干樂」
https://www.moedict.tw/'%E6%89%8B%E5%B0%BE
https://www.moedict.tw/‘%E5%B9%B2%E6%A8%82

moedict.tw

手尾 - 臺語萌典

指尖。手掌的指頭、指尖部分。遺產。先人的遺產、遺物。

moedict.tw

‘干樂 - 萌典

武器名。用來阻擋刀箭、護衛身軀的盾牌。參見「天干」條。水畔、岸邊。經脫水加工製成的乾燥食品。成群有關係的人。姓。如晉代有干寶。二一四部首之一。冒犯、觸犯。求取、營求。強行參預。相關、有關聯。有規律而和諧動人的聲音。六經之一。即樂經,相傳亡於秦火。姓。如戰國時燕國有樂毅。地名用字。如大陸地區河北省有樂亭、山東省有樂陵。歡喜、愉悅。快樂的事或態度。聲色情事。笑。喜愛。喜好、欣賞。用於文言文。

ellenpost 13:48:13
:+1:

2017-05-27

glll4678 11:58:11
@shiami tse? https://github.com/a-tsioh/TRS.cin

GitHub

a-tsioh/TRS.cin

TRS.cin - cin table for Taiwan Romanisation System (台語羅馬字拼音方案ê gcin/jscin 輸入法 table)

shiami 11:59:17
@glll4678 Lóo-la̍t!

2017-05-28

limhiantong 11:57:04
@limhiantong has joined the channel
liz 12:27:47
今天人好少喔,而且主人去安胎了,比預產期早兩個月@@ 不過據說現在平安~~
sing5hong5 13:14:15
駱嘉鵬
https://github.com/Taiwanese-Corpus/Loh_2004_hanyu-document

GitHub

Taiwanese-Corpus/Loh_2004_hanyu-document

Loh_2004_hanyu-document - 駱嘉鵬老師華語臺語客語文件-字典、對應表

liz 13:16:13
目前的辭庫可以加
grass 13:37:05
上次大松有討論到,以後詞彙專區如果變多,分類是不是要來討論一下?現在寶可夢就是在上面選項往後加,如果有新的類別好像不會一直往後延伸
grass 13:59:23
這部落格是我們認識的人嗎?
http://giveme555.pixnet.net/blog/post/31927063

忘了跳舞的熊的文字遊戲

【母親節花語】之【玉蘭】 @ 忘了跳舞的熊的文字遊戲 :: 痞客邦 PIXNET ::

母親節的玉蘭花 嚴格說來,童年記憶裡並沒有母親節這回事,網路查查,西方母親節至今也不過110年,原來我的所有母親節概念,全來自西方。 學生時代聽王昭君,歌詞唱著:椿萱恩重,隸萼情長⋯書上說椿萱是父

liz 14:23:56
以後專題(如果能)變多,我也覺得不宜一直往上加,應該一個鈕裡面有各種專題再點出去
liz 14:24:46
剛剛小草貼的那是名作詞家武雄,他之前就常查教育部辭典,後來也注意到我們iTaigi
lim-hong-tiunn 15:23:49
@lim-hong-tiunn has joined the channel
lim-hong-tiunn 15:26:15
tshì 看覓
sing5hong5 15:37:52
https://github.com/g0v/moedict-data-twblg

GitHub

g0v/moedict-data-twblg

moedict-data-twblg - 臺灣閩南語常用詞辭典 資料檔

shangkuanlc 16:56:46
中文的問卷
shangkuanlc 16:57:52
供itaigi研究讀者用
維基百科讀者研究(中文版問卷)
shangkuanlc 17:00:36
英文版有用上面這個版的英文問卷做過,並且做出這篇論文發表(重點在figure 2 &amp; 3) https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf
@null 17:46:03
@lnddyl commented on @shangkuanlc’s file https://g0v-tw.slack.com/files/U0H65FV2R/F5JES9PGR/_____________2017-05-28_______4.56.24.png|維基百科讀者研究(中文版問卷): 我可以轉到 https://t.me/wikipedia_zh 嗎?
維基百科讀者研究(中文版問卷)
grass 19:06:38
與iTaigi的初次接觸.001.jpeg
aweimeow 19:44:59
這圖太棒了 XDD
grass 19:45:23
有些真的出乎意料XDDDDD
aweimeow 19:47:30
1year.png
aweimeow 19:47:33
一年來的瀏覽人數也漲超高的 ( ´ ▽ ` )ノ
aweimeow 19:48:40
PageView
grass 19:50:22
今年7/1來做完整一點的review:joy:
grass 19:50:32
我會努力學GA~~~
sing5hong5 22:26:39
毋是講先台日?哪會是台華 XD
glll4678 22:30:53
台日佇頂懸
glll4678 22:32:20
毋管是佗一本,攏幾若萬條……
@null 22:59:37
@shangkuanlc commented on @shangkuanlc’s file https://g0v-tw.slack.com/files/U0H65FV2R/F5JES9PGR/_____________2017-05-28_______4.56.24.png|維基百科讀者研究(中文版問卷): 可以拿來參考,不過也不需刻意強調,目前看來中文調查還沒進展
維基百科讀者研究(中文版問卷)

2017-05-29

limhiantong 10:02:28
我昨昏共雨傘留佇會場 袂記提 :sweat:
sing5hong5 11:06:45
囥佇內底?
limhiantong 11:07:20
tio̍h
glll4678 15:00:10
臺灣閩南語羅馬字拼音方案連字符使用分類說明 http://ws.moe.edu.tw/001/Upload/FileUpload/3677-15601/Documents/lanclassify.pdf
glll4678 15:01:49
內底有講著名姓(包含複姓佮雙姓)的大小寫規範
limhiantong 15:06:16
:+1:
sing5hong5 22:16:18
佇hackpad,kktix 問看覓

2017-05-30

glll4678 20:18:08
啊啊啊~我總算是成功deploy一改矣!:heart_eyes:

2017-05-31

wildjcrt 11:14:59
@grass 如果要研究 GA 可以來找我一起討論~ 雖然沒有很厲害但我用過蠻長的時間 :slightly_smiling_face:
glll4678 18:36:36
螢幕快照 2017-05-31 18.36.13
glll4678 18:38:35
螢幕快照 2017-05-31 18.37.51
glll4678 18:40:20
會出現這款物件 (圖是 網站頂「我很會」&amp; 工作表)
@null 20:52:32
@aweimeow commented on @glll4678’s file https://g0v-tw.slack.com/files/U04FPT0S6/F5LBJ6UH0/_____________2017-05-31_18.36.13.png|螢幕快照 2017-05-31 18.36.13: 它寫的是「瀏海」

可是不知道為什麼被 encode 了 …
螢幕快照 2017-05-31 18.36.13
wildjcrt 22:06:54
也許被 encode 過兩次?