itaigi

Month: 2019-01

2019-01-08

hychen 11:00:56
@hychen has left the channel

2019-01-09

glll4678 15:20:56
會當參考來改進「你的名字」

2019-01-13

sing5hong5 16:49:40
https://xn--p8s96olm5c.xn--v0qr21b.xn--kpry57d

xn--p8s96olm5c.xn--v0qr21b.xn--kpry57d

鬥拍字

台語學習工具

2019-01-26

sing5hong5 08:59:27
@johnny 因為linode彼台傷舊,無法度裝docker。所以我先開一台新--ê,`104.248.155.126`
domain 我先用我--ê,等一禮拜穩定了後。看beh自我這台,抑是你重裝ubuntu 18.04,我suà轉去
sing5hong5 17:36:34
我發覺是cors ê 問題, @johnny 敢ē-sái加我ê cloudflare: <mailto:ihcaoe@gmail.com|ihcaoe@gmail.com> , 抑是用暫時ê domain `http://docker.itaigi.tw|docker.itaigi.tw` 指去 `104.248.155.126`
sing5hong5 21:34:10
@au itaigi ê domain siáng有thang管理? 敢ē-sái幫我開?
(itaigi ê domain 誰有可以管理? 可以i幫我ma?)
au 21:40:43
已經 domain push 予 johnny 了
au 21:40:50
只有 johnny 可以
ronnywang 21:50:10
建議可以用 http://github.com/g0v/domain|github.com/g0v/domain 的管理方式
ronnywang 21:50:33
把設定放在 github 上,用送 pull request 或是有權限的人可以進去改
ronnywang 21:51:06
然後還有另外一隻 https://github.com/ronnywang/domain-sync ,是我用 PHP 寫的,可以把 github 上的設定跟 cloudflare 做同步

GitHub

ronnywang/domain-sync

同步 github 上 domain 設定與 cloudflare 設定. Contribute to ronnywang/domain-sync development by creating an account on GitHub.

sing5hong5 22:21:55
所以需要設定CI,domain有改就走 domain-sync/blob/master/SyncLib.php ?
ronnywang 22:24:26
目前我沒整合 CI ,就手動跑 php script
ronnywang 22:25:04
把 config-sample.php 裡面的 cloudflare key/mail 填好,跟要跟哪些 domain 同步設定好
ronnywang 22:25:27
這樣再跑 php test.php 就可以做同步,只要程式發現 cloudflare 和 github 有不同的地方,就會問要以哪邊為準
sing5hong5 22:30:12
按呢我來試CI,是講php是用問--ê
sing5hong5 22:47:58
@johnny 我整合前端seo server到django--ah,按呢就免處理複雜ê CORS+ FB login
`http://itaigi.tw|itaigi.tw` 幫我指去 `104.248.155.126`。 `http://docker.itaigi.tw|docker.itaigi.tw` 暫時先免--ah。
johnny 20:40:08
抱歉現在才回,我指過去了哦
johnny 20:40:52
db 跟 voice 不變嗎
sing5hong5 22:26:00
我處理好ssl--ah。db,voice 暫時用袂著,先免改
johnny 13:32:55
那 db 和 voice 的機器還要嗎?你已經另開一台了?
sing5hong5 21:00:40
@johnny 我有閣開一台vm,db我有備份--ah,你閣備份了後會當關掉

2019-01-30