itaigi

Month: 2018-10

2018-10-05

Felipe 11:16:16
@phiven has joined the channel

2018-10-06

onemouth 20:50:22
@and.liting has joined the channel

2018-10-07

fly 14:34:49
有人問貢獻者內容授權
fly 14:37:54
https://github.com/g0v/itaigi 程式 MIT License http://g0v.mit-license.org/

前陣子有加隱私權,或許可寫在 http://itaigi.tw/about

GitHub

g0v/itaigi

新台語·運動. Contribute to g0v/itaigi development by creating an account on GitHub.

itaigi.tw

iTaigi 愛台語

大家來學台語,大家做伙來豐富台語

fly 14:39:00
@sing5hong5 語音搜尋被cue到囉!
fly 14:44:43
@liz 好棒棒,希望可以有更多工程人加入 itaigi~
bearnun 18:35:21
:舉手:你們有沒有適合剛開始看itaigi的issue嗎?適合新手的?:slightly_smiling_face:
liz 01:30:32
@sing5hong5 你來回:laughing:
liz 15:46:41
@leo424y 貢獻者授權你可以幫忙加進去嗎?
liz 15:47:07
在貢獻時同意CC0這樣
liz 15:47:28
講太快了啦,都忘記講slack!!!

2018-10-08

sing5hong5 22:05:34
https://github.com/g0v/itaigi/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%E6%96%B0%E6%89%8B%E4%B8%8A%E8%B7%AF

GitHub

g0v/itaigi

新台語·運動. Contribute to g0v/itaigi development by creating an account on GitHub.

johnny 23:20:18
@sing5hong5: 我現在才看到 liz 在 summit 被問 api server debug 模式還開啟著,我剛檢查一下的確還開著,要關掉嗎?

2018-10-09

wildjcrt 00:54:19
最近大家被〈烏牛欄大護法〉狂洗了一輪,我自己也是(挺)
我覺得這是一個非常好的機會,教大家學台語耶,建議粉絲團可以發一撥
wildjcrt 00:59:08
因為版本眾多,有人整理了漢羅歌詞出來。
我自己覺得很可以推的,除了是台語歌之外,裡面的用字(我個人覺得)很精準,而且有些剛好是不那麼常見的台語漢字,像是「雺」「蹔」。
個人覺得特別「蹔」字用的真是拍案叫絕,太讚嘆了~
https://medium.com/@jiangbowei/%E7%83%8F%E7%89%9B%E6%AC%84%E5%A4%A7%E8%AD%B7%E6%B3%95-%E6%BC%A2%E7%BE%85%E6%AD%8C%E8%A9%9E-148b341e4f1c

Medium

《烏牛欄大護法》各版本漢羅歌詞 – Kang Phok-uí – Medium

Tshò-gōo Pún bû kiû jiâu-sià Kak-gōo Koh m̄ tsún-tú-suah Kin-jit sî-ki í-lâi Sî-tāi lûn-huê liû-tsuán Tshuan-suann-nâ A-siu-lô Kuè-bông-bū…

liz 14:32:43
已發文,感謝提供素材~~
liz 14:34:30
https://www.facebook.com/ukauitaigi/posts/2189164314699254?__xts__[0]=68.ARCWL-wwNGgtdp0UmYBnrx5TZnsYxtqqRM_Eyp1C8X9rj6cKT5Ebz31tx9ilwwxU454D1JRMbcmhaoKkWfUDeliJAi_Lt0sCe_1w6ndCedqWmnB4Rvu64kQ4M2JPEHkC7momn2aEzI7Xlm5QsW8Fo9U5AJI9-0L0X8V7snrf5TPtILquJyUzsw&__tn__=-R

facebook.com

iTaigi

:notes::guitar:兩年一度的盛會g0v summit現場,如果要來點音樂,聽甚麼歌好呢?:thinking_face: :computer::movie_camera:有點科技有點宅、非常台灣非常酷,加點政治、來點歷史、秀點文化,什麼歌這麼厲害?:open_mouth::open_mouth::open_mouth: :musical_note:穿山林、過雺霧...... :musical_note:希望佇佗位、希望佇佗位...... :loud_sound::headphones:來來來,來聽歌,網頁裡還有台語歌詞的台羅版及漢字版...

wildjcrt 15:28:59
liz++ 立馬轉分享~~

話說我以前只聽過罩霧、也會講,但查了萌典才知道有罩雺。台語博大精深,有好多詞沒學到 ><
fly 21:42:05
Screen Shot 2018-10-09 at 9.38.32 PM.png

2018-10-10

fly 13:09:50
@and.liting ++ @sing5hong5 ++