itaigi

Month: 2021-04

2021-04-07

sing5hong5 15:06:42
好,我來看

2021-04-12

kjcl 15:42:50
@sing5hong5 guá siá--ah PR. Kiám-tsió ESLINT ê tsha-tshò iû 310991 kah 185
kjcl 15:45:18
我又寫了一個PR,減少了ESLINT的ERROR從310991到185

(Pháinn-sè, guá sī ha̍k-sing, Tâi-gí m̄ sī tsiânn-hó)

2021-04-13

sing5hong5 08:52:11
Review hó-sè--ah, kám-un.

2021-04-26

Craig Bossley 11:37:54
@craig.bossley has joined the channel