wikidatataiwan

Month: 2024-04

2024-04-05

Allen 17:29:40
Wikidata 公開講座再次來到臺南啦
歡迎對於 Wikidata 有興趣的朋友都可以報名活動參加喔!
https://liker.social/@wikidatatw/112201893031292807

Liker.Social

Wikidata Taiwan 臺灣維基數據社群 (@wikidatatw@liker.social)

Attached: 1 image 【公開講座】 主題:如何透過 Wikidata 建構 Open Data:以外部形式建構的資料庫共融形式 時間:2024年4月9日 19:00 - 20:00 地點:國立成功大學 芸青軒 第三會議室 簡介: Open Data 模式已經在臺灣推行多年,不少同樣的主題也已經不只一次被做過資料普查、數位化以及建立資料庫,然而這也使得同樣的主題、相對應的內容也隨著時間過去四散在網路世界的各處,我們如何透過重新將單一主題做串聯與索引成了在資料爆炸的年代裡,一個對於開放資料的新疑問? 本次講座將以「 #水利署 的水文代碼對照工作」與「 #政府出版物 編號對照工作」的工作經驗來說明 #Wikidata 是如何運用其平台特性來為組織解決 Open Data 過程中可能會遇到的權責問題,以及分享後續社群能夠如何去提升整體資料的應用效益。 講者簡介: #王文岳 Wikidata Taiwan 臺灣維基數據社群共同發起人 過去曾任第一屆第一期立法院開放國會委員會民間委員、國家文化記憶庫:110-111年社群經營與運作模式建置計畫資訊技術協力、社團法人台灣維基媒體協會秘書長,曾共同主持有「客家@維基」資料多元應用專案以及執行李梅樹紀念館國家文化記憶庫專案「臺灣美術巨擘的最後一程. 李梅樹告別式相關文物掃描」等資料開放專案。 主辦單位: #成大開放知識社 、Wikidata Taiwan 臺灣維基數據社群 #wikidata #維基數據 #維基資料

👍 1 ❤️ 1
Allen 17:29:40
Wikidata 公開講座再次來到臺南啦
歡迎對於 Wikidata 有興趣的朋友都可以報名活動參加喔!
https://liker.social/@wikidatatw/112201893031292807

2024-04-16

sungcc 22:31:21
@winston21.sung has joined the channel