wikidatataiwan

Month: 2020-07

2020-07-08

Allen 11:32:39
7/14 Wikidata x 新樂園藝術空間藝術講座【社會運動與檔案生產】講座資訊公開!
https://wikidatatw.kktix.cc/events/wikidataart05

wikidatatw.kktix.cc

社會運動與檔案生產

新樂園25年藝術資料的結構化想像與藝術空間檔案研究調查系列講座